The Beejoy

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WAŻNY OD 23.09.2020 r.
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży obuwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.thebeejoy.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy www.thebeejoy.pl prowadzony jest przez:

BARBARA JANKOWSKA – WĄSOWICZ
DANIŁOWO DUŻE 59, 18-112 POWIĘTNE, NIP 9662047519

II DEFINICJE

 • Klient / Konsument – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.thebeejoy.pl
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.thebeejoy.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 • Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy BARBARA JANKOWSKA – WĄSOWICZ, DANIŁOWO DUŻE 59, 18-112 POWIĘTNE, NIP 9662047519
 • , a Klientem, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego www.thebeejoy.pl
 • Ustawa o prawach konsumenta –– oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru

III POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep Internetowy www.thebeejoy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów sensorycznych za pośrednictwem sieci Internet.
 • Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która jednocześnie jest oświadczeniem woli Kupującego.
 • Wszystkie ceny podane w sklepie thebeejoy.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na stronie produktu w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowodud zakupu lub faktury VAT (w zależności od życzenia Klienta).
 • Wszelkich płatności związanych z realizacją zamówienia są realizowane w polskiej walucie.
 • Rejestracja w sklepie www.thebeejoy.pl jest całkowicie bezpłatna.
 • Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad.
 • Sklep korzysta z Plików Cookies.
 • Promocje w sklepie www.thebeejoy.pl nie łączą się ze sobą.

IV ZAMÓWIENIA

 • Zamówienia w sklepie internetowym www.thebeejoy.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie pełnych danych Kupującego:
  – Imię
  – Nazwisko
  – Adres dostawy zawierający kod pocztowy, nazwę miejscowości, nazwę ulicy oraz nr domu / lokalu
  – Numer telefonu kontaktowego
  – Adres e-mail
 • Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych.
 • W przypadku błędnych cen, błędów w opisie produktu, czy błędów wynikających ze stanów magazynowych, klient po złożeniu zamówienia niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie, a jego zamówienie zostanie anulowane lub skorygowane.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku, gdy:
  – Kupujący nie poda pełnych i prawdziwych danych
  – Formularz zamówienia zostanie niepoprawnie wypełniony
  – Kupujący nie uiści zapłaty w ciągu 7 dni od daty zakupu
  – Kupujący nie odbierze przesyłki
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Czas realizacji zamówienie to 14 dni roboczych, zaczynając od zaksięgowania płatności.
 • W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

V. DOSTAWA

 • Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Towar wysyłany jest za pośrednictwem Kuriera Apaczka.
 • Czas dostarczenia przesyłki:
  • Przesyłka krajowa (opłacona z góry) : 1 – 14 dni robocze
  • Przesyłka zagraniczna: koszt ustalany jest indywidualnie z Kupującym
 • W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego.

VI SPOSÓB PŁATNOŚCI

 • Klient ma następujące możliwości uiszczenia opłaty za zamówienie w formie:
  -Płatności internetowej za pośrednictwem operatora płatności CASHBILL (CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice, NIP: 6292410801, REGON: 241048572, KRS: 0000323297)
  -przelewem na konto
 • W przypadku wyboru formy “przelew”, towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia
 • Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu i uzgodnieniu terminu zapłaty.

VII ZWROT TOWARU

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 8 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów konieczne jest dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.
 • Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres:

BARBARA JANKOWSKA – WĄSOWICZ
DANIŁOWO DUŻE 59, 18-112 POWIĘTNE

 • Dokładny opis procedury zwrotu znajduje się w linku „ zwroty / reklamacje”
 • Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru przed wysyłką ( w pierwszej kolejności papierem lub folią, a następnie taśmą)
 • Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przelewem na konto na wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.
 • w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Produktu lub Produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu.

VIII REKLAMACJA / RĘKOJMIA

 • Sklep www.thebeejoy.pl zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.
 • Sklep thebeejoy.pl ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
 • Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 • Do reklamowanego produktu konieczne jest dołączenie dowodu zakupu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do każdego żądania najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.
 • Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego Produktu.
 • Sklep thebeejoy.pl informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący wszelkie informacje i zasady dostępu znajdzie pod adresem strony:http://www.uokik.govcom.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz (w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta) w celu informowania o nowościach, wyprzedażach i akcjach promocyjnych organizowanych przez  thebeejoy.pl
 • Klient ma prawo do pełnej kontroli treści swoich danych, również do ich edycji lub całkowitego usunięcia
 • Sklep thebeejoy.pl gwarantuje ochronę danych oraz przestrzeganie zasad Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym thebeejoy.pl zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.thebeejoy.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 • W przypadku niejasności lub dodatkowych pytań odnośnie Regulaminu, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: thebeejoy@gmail.com
 • Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 • W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, należy stosować się do odpowiednich obowiązujących przepisów prawnych.
 • O zmianach treści regulaminu Klienci będą informowani drogą elektroniczną, jednak w terminie nie krótszym niż 30 dni przed wejściem w życie w/w zmian regulaminu.